Tel.
+39 040 977 64 86
Ore di lavoro
Lunedì - Venerdì 9am - 5pm
Sede
Trieste-Barletta-Warsaw

Legalizacja dokumentów i Apostille. Uznawanie orzeczeń zagranicznych

Dokonujemy w imieniu klientów wszelkich formalności związanych z legalizacją dokumentów do obrotu prawnego za granicą, we wszystkich wymaganych placówkach.

Oferujemy stałą obsługę dla:

  • Uczelni, szkół wyższych, ośrodków studenckich
  • Kancelarii prawnych
  • Biur tłumaczeń
  • Firm i korporacji

Apostille jest nadawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych który jest jedynym organem wydającym klauzule apostille.

Apostille nadaje się w celu przedłożenia dokumentu do obrotu prawnego w krajach które podpisały Konwencje Haska z 1961 o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

 

Zasady uznawania orzecznictwa sądów zagranicznych reguluje wiele aktów prawnych, zarówno międzynarodowych (głównie konwencje haskie, waszyngtońska z 1965 roku i europejska z 1980r.), jak i polskich ( konstytucja, kodeksy).

Problem orzeczeń sądów zagranicznych zaczął jednak narastać w momencie wejścia Polski do Unii, co doprowadziło do masowych migracji oraz gwałtownego rozwoju handlu międzynarodowego. W 2012 roku znowelizowano przepisy regulujące ważność wyroków na terenie Unii Europejskiej. Dzięki temu orzeczenia dotyczące prawa cywilnego działają również poza granicami kraju, w którym zostały one wydane.

Aby orzeczenie miało skutek prawny, musi zostać uznane. Tak więc orzeczenie wydane przez sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej regulowane jest za pomocą rozporządzeń unijnych. W przypadku sądów spoza obszaru wspólnotowego stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Unormowania, jakie zostały utworzone, mają zapewnić szybszy przepływ orzeczeń między państwami. Oznacza to również, że wydane dokumenty nie podlegają ocenie merytorycznej, a jedynie muszą być one uznane. Należy również stwierdzić moc prawną orzeczenia i stwierdzić jego wykonalność.

Projekt bez tytułu (21)

 Orzeczeń nie uznaje się w kilku szczególnych przypadkach

Uznanie orzeczenia jest niezgodne z porządkiem prawnym, jaki występuje w państwie.

Orzeczenie nie zdążyło dotrzeć do pozwanego w czasie, który umożliwiłby mu przygotowanie do obrony.

Orzeczenia wydane między tymi samymi stronami w poszczególnych państwach są niezgodne.

Jeżeli w tej samej sprawie uznano już orzeczenie w innym państwie, a nowego  nie da się z nim pogodzić.

Uznanie orzeczenia

Uznanie orzeczenia

Uznane orzeczenie obowiązuje na terenie każdego kraju. Aby powołać się na orzeczenie wydane w innych państwie, należy przedstawić jego odpis oraz zaświadczenie sądu macierzystego co do jego wykonalności.

Projekt bez tytułu (20)

W samym procesie uznania orzeczenia konieczne są następujące dokumenty:

– urzędowy odpis orzeczenia,

– dokument potwierdzający prawomocność orzeczenia,

– powyższe dokumenty przetłumaczone na język polski.

Każdy, kto ma w tym swój interes, ma prawo do złożenia wniosku o uznanie orzeczenia wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku zamiaru co do stwierdzenia nieważności, procedury działają analogicznie.